گروه های تب

برای سازماندهی محتوا می توان از سه نوع زبانه مختلف استفاده کرد.

تغییر استایل

خیابان جلفا
کوچه بهار

03137773377

sales@us.cloudhub.ch
billing@us.cloudhub.ch
support@us.cloudhub.ch

اگر مایل به بازدید از مراکز داده ما هستید ، لطفاً با تیم فروش ما قرار ملاقات بگذارید.

تغییر استایل

خیابان جلفا
کوچه بهار

09137773377

sales@de.cloudhub.ch
billing@de.cloudhub.ch
support@de.cloudhub.ch

اگر مایل به بازدید از مراکز داده ما هستید ، لطفاً با تیم فروش ما قرار ملاقات بگذارید.

تغییر استایل

خیابان جلفا
کوچه بهار

09137773377

sales@jp.cloudhub.ch
billing@jp.cloudhub.ch
support@jp.cloudhub.ch

اگر مایل به بازدید از مراکز داده ما هستید ، لطفاً با تیم فروش ما قرار ملاقات بگذارید.

استایل کلاسیک

کلودهاب ایران

خیابان جلفا
کوچه بهار
03137773377

sales@us.cloudhub.ch
billing@us.cloudhub.ch
support@us.cloudhub.ch

کلودهاب آلمان

خیابان جلفا
کوچه بهار
09137773377

sales@de.cloudhub.ch
billing@de.cloudhub.ch
support@de.cloudhub.ch

کلودهاب ژاپن

خیابان جلفا
کوچه بهار
09137773377

sales@jp.cloudhub.ch
billing@jp.cloudhub.ch
support@jp.cloudhub.ch

استایل Collapse

خیابان جلفا
کوچه بهار

03137773377

sales@us.cloudhub.ch
billing@us.cloudhub.ch
support@us.cloudhub.ch

خیابان جلفا
کوچه بهار

09137773377

sales@de.cloudhub.ch
billing@de.cloudhub.ch
support@de.cloudhub.ch

خیابان جلفا
کوچه بهار

09137773377

sales@jp.cloudhub.ch
billing@jp.cloudhub.ch
support@jp.cloudhub.ch